Thn Hữu v Hội Vin

Qu Kỳ Lo v Thn Hữu từ xa thăm Đền

                    

Hai Cu Phạm Ngọc Luỹ viếng Đền Lễ Tổ                                C Phạm Thị Hoa từ Australia thăm Đền

 

                                   

Gia Đnh Cụ Phạm Ngọc Lũy Thăm Đền                                   Ni chuyện với cc Kỳ Lo

Viếng Thăm Qu Kỳ Lo Hội Vin

Vo những ngy thng ấm ma h, Ban Chấp Hnh Hội đến từng nh Kỳ Lo để thămviếng v chc thọ

                    

 Viếng thăm Kỳ Lo Nguyễn Đức Hợp, 85 tuổi                       Viếng Thăm Kỳ Lo 97 tuổi

                    

Viếng thăm Kỳ Lo Nguyễn Gia Khnh, 97 tuổi                          Viếng thăm hai Kỳ Lo Phạm Ngọc Chất, 85 tuổi

                   

Viếng thăm Kỳ Lo Học Giả Đặng Cao Ruyn                        Viếng thăm Hai Kỳ Lo Chu Văn Gic