Bản Tuyên Ngôn Độc Lập:

 Trải dài lịch sử của dân tộc, biết bao lần dan Nam ta đă đứng lên tuyên bố độc lập với ngoại bang Bắc Phương. Lời thề xuất quân của Hai Bà Trưng "Lấy lại Nghiệp Hùng" - Xưng hoàng đế của anh hùng nghĩa quân Mai Hắc Đế - rồi tinh thần Bố Cái Đại Vương của Phùng Hưng và rơ ràng hơn cả là bài thơ thất ngôn truyền khẩu trong ḷng mọi người dân Nam từ đời Lư cho đến ngàn sau dưới đây là bản tuyên ngôn độc lập chính thức của nước ta:

temp.png
Generated from G:\Ductt\TTFGen\Bin\NomNaTongLight_01.ttftemp.png
Generated from G:\Ductt\TTFGen\Bin\NomNaTongLight_01.ttf temp.png
Generated from G:\Ductt\TTFGen\Bin\NomNaTongLight_01.ttftemp.png
Generated from G:\Ductt\TTFGen\Bin\NomNaTongLight_01.ttf temp.png
Generated from G:\Ductt\TTFGen\Bin\NomNaTongLight_01.ttf temp.png
Generated from G:\Ductt\TTFGen\Bin\NomNaTongLight_01.ttf temp.png
Generated from G:\Ductt\TTFGen\Bin\NomNaTongLight_01.ttf

temp.png
Generated from G:\Ductt\TTFGen\Bin\NomNaTongLight_01.ttf temp.png
Generated from G:\Ductt\TTFGen\Bin\NomNaTongLight_01.ttftemp.png
Generated from G:\Ductt\TTFGen\Bin\NomNaTongLight_01.ttf temp.png
Generated from G:\Ductt\TTFGen\Bin\NomNaTongLight_01.ttf temp.png
Generated from G:\Ductt\TTFGen\Bin\NomNaTongLight_01.ttftemp.png
Generated from G:\Ductt\TTFGen\Bin\NomNaTongLight_01.ttf temp.png
Generated from G:\Ductt\TTFGen\Bin\NomNaTongLight_01.ttf

temp.png
Generated from G:\Ductt\TTFGen\Bin\NomNaTongLight_01.ttf temp.png
Generated from G:\Ductt\TTFGen\Bin\NomNaTongLight_01.ttftemp.png
Generated from G:\Ductt\TTFGen\Bin\NomNaTongLight_01.ttf temp.png
Generated from G:\Ductt\TTFGen\Bin\NomNaTongLight_01.ttftemp.png
Generated from G:\Ductt\TTFGen\Bin\NomNaTongLight_01.ttftemp.png
Generated from G:\Ductt\TTFGen\Bin\NomNaTongLight_01.ttf temp.png
Generated from G:\Ductt\TTFGen\Bin\NomNaTongLight_01.ttf

temp.png
Generated from G:\Ductt\TTFGen\Bin\NomNaTongLight_01.ttf temp.png
Generated from G:\Ductt\TTFGen\Bin\NomNaTongLight_01.ttftemp.png
Generated from G:\Ductt\TTFGen\Bin\NomNaTongLight_01.ttftemp.png
Generated from G:\Ductt\TTFGen\Bin\NomNaTongLight_01.ttftemp.png
Generated from G:\Ductt\TTFGen\Bin\NomNaTongLight_01.ttf temp.png
Generated from G:\Ductt\TTFGen\Bin\NomNaTongLight_01.ttf temp.png
Generated from G:\Ductt\TTFGen\Bin\NomNaTongLight_01.ttf

Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư

Tuyệt Nhiên Định Phận Tại Thiên Thư

Như Hà Nghịch Lỗ Lai Xâm Phạm

Nhữ Đẳng Hành Khan Thủ Bại Hư

                                                         Nước Nam là của Dân Nam,

                                                        Trời kia đă định rơ ràng ngh́n xưa,

                                                       Nếu mà liều mạng binh xua,

                                                      Rồi đây họa đến chẳng chừa một tên !

Lư Thựng Kiệt