Thành Lập Danh Sách
Hương Linh Đồng Bào Tử Nạn thờ tại Đền Quốc Tổ
"Thà chết được làm ma dưới vùng trời tự do, hơn sống làm nô lệ trong một nước Cộng Sản -
We would rather die in search of freedom than live as slaves under communism."

Lời nguyền trước khi bỏ nước ra đi - a vow before leaving homeland

Nhân "Ngày Dân Việt Tỵ Nạn Cộng Sản 14/11", Quốc Tổ Vọng Từ sẽ khởi lập danh sách các Hương Linh Đồng Bào Tử Nạn đường bộ cũng như đường biển trên đường bỏ nước ra đi tỵ nạn Cộng Sản. Quư thân hữu hay quư đồng hương nào có thân nhân tử nạn hay biết danh tánh những người đă tử nạn xin gửi về Đền để chúng tôi đúc kết lại thành sổ bộ và xướng danh từng hương linh trong các buổi lễ tại Đền.


Xin điền vào mẫu dưới đây và gửi về Đền Quốc Tổ:

Hội Đền Hùng

780 South First St

San Jose CA 95113

Tel: 408-280-7480

email: viet_museum@yahoo.com

Danh Tánh Hương Linh Tử Nạn: ______________________________-
Ngày/tháng/năm tử nạn (nếu biết): _______________________________
Ngày/tháng/năm sinh (nếu biết): __________________________________
Nơi tử nạn (nếu biết): _________________________
Danh tánh người thông tin (liên hệ với Hương Linh): ________________________________
Địa chỉ người thông tin (địa chỉ gửi thư, phone, email): ______________________________

Quốc Tổ Vọng Từ là nơi phụng thờ Anh Linh Quốc Tổ Hùng Vương cùng Chư Vị Liệt Thánh Tiên Hiền-Anh Hùng Liệt Nữ có công với nước Việt. Hương Linh Đồng Bào Tử Nạn được phụng tự và cúng giỗ trong Đền cũng là một công tác ghi công và vinh danh những người đă khuất v́ lư tưởng tự do cho dân tộc.

Chúng tôi thiết tha được quư vị biết những Đồng Hương tử nạn hăy cung cấp danh tánh của những đồng hương này trước là an ủi hương linh họ sau nữa là để lưu truyền cho những thế hệ con cháu sau này những chứng tích dũng cảm và bất khuất của người Việt Nam hy sinh v́ hai chữ Tự Do.

Add Your Comments

Danh Tánh Hương Linh Tử Nạn: ______________________________-
Ngày/tháng/năm tử nạn (nếu biết): _______________________________
Ngày/tháng/năm sinh (nếu biết): __________________________________
Nơi tử nạn (nếu biết): _________________________
Danh tánh người thông tin (liên hệ với Hương Linh): ________________________________
Địa chỉ người thông tin (địa chỉ gửi thư, phone, email): _____________________________



After you submit your comments, you will need to reload this page with your browser in order to see your additions to the log.

[guestlog.htm]



Copyright © 2007 by Hội Đền Hùng - Assoiciation of Kings Hung Temple. All rights reserved.
Revised: 01 Nov 2007 18:40:28 -0800 .