Tổ Tiên Chính Giáo

Hội Đền Hùng

Nghị Định Cho Phép Hội Tổ Tiên Chính Giáo

Thành Lập và Hoạt Động

 

Số 427/BNV/KS

Chiếu Ước Pháp ngày 19-6-1965:

Chiếu sắc lệnh số 001-A/CT/LĐQG/SL ngày 19-6-1965 sửa đổi và bổ túc bởi sắc lệnh số 121/CTLĐQG/SL ngày 5-10-1965, số 070/CT/LĐQG/SL ngày 21-2-1966 và số 130/CT/LĐQG/SL ngày 11-4-1966, ấn định thành phần Ủy Ban Hành Pháp Trung Ương.

Chiếu sắc lệnh số 66-NV ngày 8-7-1952 và các Văn kiện sửa đổi kế tiếp ấn định chức chưởng của Tồng Trưởng Nội Vụ.

Chiếu Dụ số 10 ngày 6-8-1950 sửa đổi bởi Dụ số 24, ngày 19-11-1952 và Dụ số 6 ngày 3-4-1954 ấn định quy chế hiệp hội.

Chiếu đơn đề ngày 28-4-1965 xin thành lập Hội Tổ Tiên Chính Giáo;

Chiếu ư kiến chấp thuận của Ṭa Thị Chánh Đà Lạt:

NGHỊ ĐỊNH

ĐIỀU THỨ NHẤT - "TỔ TIÊN CHÍNH GIÁO HỘI", trụ sở đặt tại Khu Phố 1, Thị Xă Đà Lạt, được phép thành lập và hoạt động đúng theo bản Điều Lệ Hội được duyệt y đính theo Nghị Định này và trong phạm vi Quy Chế Hiệp Hội.

ĐIỀU THỨ HAI - Đổng Lư Văn Pḥng Bộ Nội Vụ, Tổng Giám Đốc Cảnh Sát Quốc Gia và Thị Trưởng Đà Lạt chiếu nhiệm vụ, lănh thi hành Nghị Định này.

Saigon, ngày 26 tháng 4 năm 1966

Kư Tên "Trần Minh Tiết"

NƠI NHẬN:

- Ṭa Hành Chánh Đà Lạt (1 Bản Điều Lệ đính kèm)                               PHỤ BẢN

- Tổng Nha Cảnh Sát Quốc Gia                                                               Đổng Lư Văn Pḥng

   (1 Bản Điều Lệ đính kèm)                                                                     Kư tên: Đỗ Văn Rỡ

- Hội Đương Sự (-nt-)

   (qua Ṭa Hành Chánh ĐàLạt)                                                               SAO Y BẢN CHÁNH

- Sở Công Báo Phủ Chủ Tịch

   UBHPTƯ (Để cho đăng công báo VNCH)                                           Chánh Sự Vụ Sở Kiểm Soát

- Lưu chiếu                                                                                              Đóng dấu và kư tên

                                                                                                               Châu Văn Tâm

 


Đaị Thánh Trần Hưng Đạo